राज्य शिक्षण व संशोधन प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे
 
राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा सन २०२० - २०२१